Styrelsesvedtægt for Hjørring Ungdomscenter (politisk godkendt onsdag den 30/10 2013)

 

Indledning

De nærmeste regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring Ungdomscenter fremgår af denne styrelsesvedtægt

 

Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring Ungdomscenter

 

§ 1.  Sammensætning og valg

Stk. 1 Bestyrelsen for Hjørring Ungdomscenter består af 15 medlemmer.

a)  1 medlem udpeget af byrådet udenfor byrådets medlemskreds.

b)  3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsrådet, herunder arbejdsmarkedets parter. Heraf skal en være fra de lokale ungdomsuddannelser.

c)  4 elevrepræsentanter (2 valgt af og blandt elever indskrevet på Hjørring Ny 10., og 2 valgt af og blandt elever indskrevet i ungdomsskolen)

d) 3 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejdere, der er ansat ved Hjørring Ungdomscenter og undergivet ungdomscenterlederens kompetencer.

e) 4 forældrerepræsentanter (2 valgt af og blandt forældre til elever på Hjørring Ny 10., og 2 valgt af og blandt forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer). Personer der er ansat i centeret kan ikke være forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen

 

Stk. 2  Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer.

 

§ 2. Repræsentanten for byrådet og dennes stedfortræder vælges af byrådet udenfor byrådets

medlemskreds, snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valget er gældende til byrådet har udpeget

medlemmer efter næste kommunalvalg.

 

Stk. 2. Repræsentanterne for organisationer eller sammenslutninger og deres stedfortrædere vælges af

byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valget finder sted snarest muligt efter hver

kommunalvalg og er gældende til byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg.

 

Stk. 3. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges af og blandt elever i henholdsvis Hjørring Ny

10,’s ungdomsråd og ungdomsskolens elevråd. Valget foregår ved skoleårets start og er gældende for en

periode på et år.

 

Stk. 4. Medarbejderrepræsentanterne til skolebestyrelsen vælges af en valgsamling, der indkaldes af

ungdomscenterlederen, Valgbare og stemmeberettigede er medarbejdere, der er ansat ved

ungdomscentret og undergivet ungdomscenterlederens kompetence. Der vælges 3 repræsentanter og 3

stedfortrædere.

Kandidatforslag kan indleveres til den for valghandlingen ansvarlige leder inden valgmødet, men der kan også opstilles kandidater på valgmødet.

 

Valget er gældende for en periode på et år. Ophører en medarbejder med at arbejde på afdelingen,

indtræder stedfortræderen.

 

Stk. 5. Valg af forældrerepræsentanten for Hjørring Ny 10. foregår ved at forældre til kommende elever på

Hjørring Ny 10. indbydes til en valghandling i forbindelse med et forældremøde i maj/juni. Valgbare og

stemmeberettigede er forældre til elever i Hjørring Ny 10., det kommende skoleår. Valgperioden er et år.

 

Valg af forældrerepræsentanten for elever i kommunes 7.-10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens

aktiviteter, foregår ligeledes ved at forældre til elever i 7.-10. klasse i det kommende skoleår indbydes til en

valghandling i maj/juni hvert andet år. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i kommunes

7.-10. klasser det kommende skoleår. Valgperioden er 2 år.

 

§3 Alle medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanter må dog ikke overvære behandling af sager

vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

 

§4 Ungdomscenterlederen for Hjørring Ungdomscenter er sekretær for bestyrelsen for Hjørring

Ungdomscenter og deltager i deres møder uden stemmeret.

 

Stk. 2. Ungdomscenterlederen for Hjørring Ungdomscenter kan indkalde andre i ledelsesteamet til at bistå

med sekretæropgaven.

 

§5 På bestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand

ved bundet flertalsvalg. Medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter kan dog ikke vælges som

formand og næstformand.